Նախարարություն

Կառուցվածք

Ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչություն

Վարչության պետ ` Արմեն Մանուկյան

Հեռ. (+374 10) 515 150   էլ. փոստ

 Կանոնադրություն

Վարչության հիմնական գործառույթներն են`

1) ապահովում է Վարչության համակարգմամբ իրականացվող վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի (այսուհետ՝ Ներդրումային ծրագրեր)՝ տարեկան աշխատանքների ժամանակացույցերի և ծախսերի նախահաշիվների մշակման և հաստատման ներկայացման աշխատանքները.
2) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի հաստատված տարեկան աշխատանքների ժամանակացույցերի և ծախսերի նախահաշիվների հիման վրա ապրանքների ձեռքբերման, նախագծման, շինարարական ու վերահսկման աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքների և մրցութային փաթեթների մշակման և այդ աշխատանքների կատարման նպատակով իրականացվող մրցույթների կազմակերպումը.
3) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում տնտեսված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև միջոցների վերաբաշխման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման աշխատանքները.
4) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի հաստատված տարեկան աշխատանքների ժամանակացույցից և ծախսերի նախահաշիվներից շեղումների վերացման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը.
5) ապահովում Նախարարության վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի նիստերի նախապատրաստման և կազմակերպման` Խորհրդի քննարկմանը ներկայացվող հարցերի ուսումնասիրման, նիստի օրակարգին վերաբերող համապատասխան նյութերի նախապատրաստման և Խորհրդի անդամներին տրամադրման, Խորհրդի աշխատանքների հետ կապված գործավարության վարման, որոշման նախագծերի կազմման աշխատանքները և իրականացնում է Խորհրդի որոշումների կատարման նկատմամբ հսկողություն.
6) ապահովում է օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից Նախարարության համակարգին տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում կնքված համաձայնագրերում կատարվող փոփոխությունների` նպատակահարմարության վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրման մշակման, կազմակերպման և ներկայացման աշխատանքների իրականացումը, գույքային պարտավորությունների վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրման կազմակերպումը և ներկայացումը,
7) ապահովում է, որպես իրավասու մարմին, վավերացման ենթակա օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից Նախարարության համակարգին տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի նախագծերի ներպետական համաձայնեցման և փոխհամաձայնեցման գործընթացները, ինչպես նաև Սահմանադրական դատարանում և Ազգային ժողովում դրանք ներկայացնելու համար Կառավարության պաշտոնական ներկայացուցչի թեկնածությունը.
8) կազմակերպում է առաջարկությունների ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն, օտարերկրյա պետություններ և միջազգային վարկատու կազմակերպություններ ներկայացնելու նպատակով՝ Ներդրումային ծրագրեր իրականացնող ընկերությունների կողմից Ներդրումային ծրագրերի միջոցներից առհանումներ կատարելու լիազոր անձանց վերաբերյալ.
9) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի մասով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ Նախարարության առաջարկությունների, ինչպես նաև հաստատված միջոցառումների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության մշակման աշխատանքների իրականացումը.
10) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի մասով՝ Հայաստանի Հանրապետության տարեկան պետական բյուջեի և միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի նախագծերի մշակման և ներկայացման վերաբերյալ աշխատանքների իրականացումը.
11) ապահովում է Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրված բյուջետային վարկի արդյունավետ օգտագործման նպատակով ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով պետական գնում իրականացնելու մրցութային փաստաթղթերի փաթեթների մշտադիտարկման ներկայացումը.
12) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի գծով ներկայացված վճարման հանձնարարագրերի ուսումնասիրման, քննարկման, ամփոփման և Նախարարության ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչություն դիրքորոշման ներկայացման աշխատանքները.
13) ապահովում է Նախարարության համակարգի ընկերությունների տնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ ամսական հաշվետվությունները Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնելու գործընթացը.
14) կազմակերպում է Նախարարության ենթակա ընկերությունների համար վարկային ռեսուրսների, փոխառությունների ներգրավման հետ կապված աշխատանքները.
15) ապահովում է Նախարարության ենթակա ընկերությունների ֆինանսական հոսքերի, ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների կանխատեսման, նպատակային ծախսումների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները.
16) ապահովում է Նախարարության ենթակա ընկերությունների գործարար ծրագրերի, կառուցվածքի և հաստիքացուցակի սահմանված կարգով հաստատման գործընթացը.
17) ապահովում է Նախարարության ենթակա ընկերությունների եկամուտների և ծախսերի տարեկան և միջանկյալ հաշվետվությունների ընդունումը, ուսումնասիրությունը և համեմատական ծախսերի ուսումնասիրությունը, ծախսային նախահաշիվների ուսումնասիրությունը և հաստատման գործընթացը.
18) ապահովում է Նախարարության ենթակա ընկերություններում շահութաբաժինների քննարկման, հաստատման, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման գործընթացի կազմակերպումը.
19) ապահովում է Նախարարության ենթակա ընկերությունների` կիսամյակային և տարեկան հաշվապահական հաշվետվությունների, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, հարկերի գծով ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների ստացումը և ամփոփումը.
20) ապահովում է հարկային մարմինների հետ Նախարարության ենթակա ընկերությունների հարկերի վճարումների վերաբերյալ ամենամսյա փոխադարձ հաշվարկների ակտերում ներառված տվյալների ճշտումը և պարտավորությունների մարման վերաբերյալ կանխատեսումների ներկայացումը.
21) ապահովում է վարչական վիճակագրական ռեգիստրի վարումը, այդ թվում՝ հայկական էներգահամակարգի արտադրող կայանների էլեկտրական էներգիայի արտադրության, առաքման և ապրանքային արտադրանքների մասին ու էլեկտրաէներգիայի արտահանման և ներմուծման մասին վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների, ինչպես նաև ըստ տնտեսության ճյուղերի էլեկտրական էներգիայի բաշխման հաշվեկշռի հաշվետվության և տրանպորտի բնագավառին վերաբերող համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) միջոցով հավաքագրված տվյալների ներկայացումը ՀՀ վիճակագրական կոմիտե.
22) ապահովում է Նախարարության ենթակա ընկերությունների աշխատողների թվաքանակի, միջին ամսական աշխատավարձի և աշխատավարձի ֆոնդի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը և ամփոփումը.
23) ապահովում է Նախարարության բնագավառի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի և տարեկան բյուջետային հայտերի հիմքում դրվող առանձին եկամուտների գծով բյուջետային մուտքերի կանխատեսումների ամփոփումը և ներկայացումը.
24) ապահովում է էներգահամակարգի ֆինանսական առողջացման ծրագրի համակարգման աշխատանքները.
25) ապահովում է Նախարարության ենթակա ընկերությունների գույքի մասնավորեցման (օտարման) համար ելակետային տվյալների ստացումը, ամփոփումը և ներկայացումը.
26) կազմակերպում է ՌԴ էներգետիկայի նախարարության հետ բնական գազի և նավթամթերքների տարեկան ինդիկատիվ հաշվեկշիռների հաստատման գործընթացը.
27) կազմակերպում է Եվրասիական տնտեսական խորհրդի հետ յուրաքանչյուր տարի՝ եռամյա ինդիկատիվ հաշվեկշիռների հաստատման գործընթացը.
28) ապահովում է ընդերքի ոլորտի կազմակերպությունների կողմից վճարած բնօգտագործման վճարների (ներառյալ ռոյալթիների), տուրքերի վերաբերյալ ամսական տեղեկատվության ամփոփման աշխատանքները.
29) մասնակցում է մասնավորեցման ռազմավարությամբ պայմանավորված` Նախարարության ենթակա պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների մասնավորեցման ծրագրերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքներին.
30) համագործակցում է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ Նախարարության ենթակա ընկերությունների սակագների, դրանց մեթոդոլոգիաների և այլ իրավական ակտերի հետ կապված հարցերի շուրջ, մասնակցում է Հանձնաժողովի նիստերին.
31) ապահովում է տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից ստացված հաշվետվությունների ներկայացումը ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.
32) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի՝ տարեկան աշխատանքների ժամանակացույցերի և ծախսերի նախահաշիվների մասով վերլուծության և մոնիթորինգի իրականացումը.
33) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում տնտեսված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև միջոցների վերաբաշխման վերաբերյալ վերլուծության և մոնիթորինգի արդյունքում առաջարկությունների մշակման աշխատանքները.
34) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ հաստատված ձևաչափերով նախատեսված ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների (այսուհետ՝ Հաշվետվություններ) քննարկման, վերլուծության, ամփոփման, ամփոփ հաշվետվությունների կազմման աշխատանքները, ինչպես նաև Հաշվետվությունների վարման և սահմանված ժամկետներում ներկայացման հսկողության իրականացումը.
35) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի հաստատված տարեկան աշխատանքների ժամանակացույցից և ծախսերի նախահաշիվներից շեղումների վերացման վերաբերյալ վերլուծության և մոնիթորինգի արդյունքում առաջարկությունների մշակման աշխատանքները.
36) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի ավարտից հետո ծրագրերի արդյունքների գնահատումը և ծրագրերի մշակման փուլում նախանշված արդյունքների հետ համեմատումը և վերլուծությունը.
37) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի իրականացման միջոցառումների ամսական հաշվետվությունների (բյուջեների կատարողականները) մշտադիտարկման, մշակման, ամփոփման և Նախարարության պաշտոնական կայքում զետեղման աշխատանքները.
38) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի միջոցների մասով տարեկան պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամասնություններին համպատասխան Ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկանքի մշակման և ամփոփման աշխատանքները՝ Նախարարության պաշտոնական կայքում զետեղելու նպատակով.
39) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի անձնագրերի թարմացումը եռամսյակային կտրվածքով՝ Նախարարության պաշտոնական կայքում զետեղելու նպատակով.
40) ապահովում է Նախարարության ենթակա ընկերությունների ֆինանսատնտեսագիտական մոնիթորինգի, տնտեսագիտական վերլուծության և գնահատման իրականացումը.
41) ապահովում է Ներդրումային ծրագրերի իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը և սահմանված կարգով հաստատման ներկայացումը.
42) ապահովում է իրավական ակտերի նախագծերի քննարկումը և դրանց վերաբերյալ կարծիքների ու առաջարկությունների ներկայացումը:
 

 

Ներդրումային ծրագրերի համակարգման բաժին
Բաժնի պետ ` Հրայր Հարությունյան

Հեռ. (+374 10) 515 111

Տնտեսագիտական վերլուծության բաժին
Բաժնի պետ ` Վահան Հայրապետյան

Հեռ. (+37410) 511 365

Մոնիթորինգի բաժին
Բաժնի պետ ` Գոհար Կարախանյան

Հեռ. (+374 10) 515 152

Թեժ գիծ

Հեռ. (010)51-13-79

Բաժանորդագրում նորություններին